Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
SportPlanet Utd. z.s.

Společnost SportPlanet Utd. z.s. 

Se sídlem : Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo : 196 421 05
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Účinnost všeobecných obchodních podmínek od 1.9.2023

(Dále jen „Poskytovatel“ služeb)

Pro prodej předmětu smlouvy dle odstavce 2.1 těchto všeobecných obchodních podmínek zakoupený prostřednictvím webových stránek www.sportcon.cz

 • Názvy a pojmy vyskytující se v tomto dokumentu
 • Předmět smlouvy – produkty nebo služby poskytované společností SportPlanet Utd. z.s.
 • VOP – všeobecné obchodní podmínky
 • Poskytovatel – organizace poskytující služby předmětu smlouvy.
 • Klient – osoba, která za účastníka (mladší 18 let) objednala služby předmětu smlouvy (zákonný zástupce) anebo osoba (starší 18 let včetně), která objednala služby předmětu smlouvy a stává se zároveň i účastníkem. 
 • Účastník – přihlášená osoba na poskytované služby předmětu smlouvy.
 • GDPR – zásady ochrany osobních údajů
 • Akce – služba organizovaná Poskytovatelem viz bod 1.1
 • Pedagog – zaměstnanec společnosti SportPlanet Utd. z.s.
 1. Všeobecná ustanovení obchodních podmínek (VOP)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Klient“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na webové stránce www.sportcon.cz 

2 Poskytované služby předmětu smlouvy (včetně zkratek v textu)

 • Sportovní kroužky (SK)
 • Kurzy a ostatní výukové programy (K)
 • Příměstské tábory (PT)
 • Letní pobytové tábory (LPT)
 • Semináře a workshopy (SEM a WS)
 • Poradenství v oblasti sportu, zdravovědy, nutriční výživy a dalších (POR)
 • Sportovní licence a certifikace (SL)

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky

Objednávka a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění VOP jsou platné po dobu účinnosti tohoto dokumentu.

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká zasláním objednávky vytvořené přes webové rozhraní sportcon.cz a zároveň zaplacením celé částky na vydané faktuře. Přihláška je závazná po uhrazení platby za služby předmětu této smlouvy.

4. Vystavení objednávka

4.1 Klient na webové stránce  www.sportcon.cz může zákazník vybrat danou službu a uzavřít objednávku.

4.2 Klient je povinen vyplnit všechny údaje správně a pravdivě včetně zdravotního stavu účastníka, který je vyžadován u některých služeb.

4.3 Po odeslání objednávky klient obdrží všechny potřebné informace tzn. způsob a termínech úhrady, času akce a jiné. Tyto informace přijdou elektronickou poštou na email klienta, který doplnil do objednávky.

Klient bere na vědomí, že webová stránka sportcon.cz nemusí být přístupný z důvodu oprav, údržby anebo i nefunkčnosti dané aplikace.

4.7 Uzavřením objednávky a zaplacením za služby Klient akceptuje znění VOP v den uzavření objednávky.

V případě, že služba je hrazena třetí stranou, Klient informuje zákaznický servis SportPlanet Utd. z.s., nejpozději do 48 hodin od zaslání objednávky. Klient zasílá Poskytovateli informaci na info@sportcon.cz  a zašle všechny potřebné údaje.

4.8 Údaje, které jsou potřebné pro zaslání objednávky 

V rámci uzavření objednávky zákazník vyplní požadované údaje jako jsou :

 • Objednávaná služba
 • Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození účastníka včetně adresy. Dále pak v případě osoby nezletilé jsou vyžadovaná data od zákonných zástupců kontaktní údaje jako je email nebo telefon.
 • Dále jsou potřeba řádně vyplnit zdravotní údaje a dovednosti účastníka. Tyto data jsou využívány především pro služby předmětu smlouvy pod označením LPT, PT a K, SK, WS.

4.9 Všechny data jsou shromažďována na základě GPDR, které jsou v souladu s tímto nařízením.

5. Cena za služby a způsob úhrady

5.1 Poskytovatel sdělí v rámci objednání služby celkovou částku za předmětnou službu, možnosti úhrady, splatnosti.

Cenu za poskytované služby je zaplacena na základě vystavené faktury.  Fakturovaná částka se uhradí na účet Poskytovatele v termínu splatnosti bod 6.1 a 6.4  na účet 2902663283/2010 vedený u Fio banky. Poplatky vzniklé Klientovi nejsou součástí ceny a Klient nese případné dodatkové náklady.

5.2 Možnosti úhrady za předmětnou službu

 • Bankovním převodem na účet Poskytovatele (v roce 2023)
 1. Cena již zahrnuje všechny náklady. V případě dodatečných změn je Zákazník povinen doplatit další náklady. V případě změn na sjednané předmětné smlouvě je poplatek stanoven na 100 Kč nebo v případě žádosti o zaslání dokumentů poštou je poplatek stanoven na 200 Kč.

6 .Uhrazení služby Poskytovateli

6.1 V případě zakoupení služeb předmětné smlouvy (služby pod označením K, SK, WS, SEM, POR)je Klient povinen uhradit Poskytovateli zálohovou fakturu do 7 dní od vystavení. Pokud nebude faktura zaplacena ve splatnosti, přijde elektronickou poštou na Klienta připomínka zaplacené. V případě, že zálohová faktura nebude zaplacena do 13 dní po obdržení upomínky, Poskytovatel automaticky objednávku smaže. Klient v případě zájmu o rezervaci vytvoří novou objednávku.

Pokud je objednávka zaslána 7 dní a méně dní před začátkem akce, splatnost je okamžitá. Klient má možnost navštívit 1 lekci (1 hodinu) bez zaplacení. Očekává se, že další (lekce bude již zaplacena), jinak účastník nebude připuštěn na akci.

6.2Klient je povinen v rámci úhrady zapsat variabilní symbol na faktuře. Bez uvedeného variabilního symbolu faktury povede ke zpoždění spárování platby a bere se jako neuhrazená. 

6.3 Klient může svou účast konání, během již probíhající služby SportPlanet Utd. z.s. kdykoliv zrušit, nicméně Poskytovatel nevrací alikvotní část z ceny ani jiné případné náklady. Klient může vypovědět předmětnou smlouvu před začátkem plnění služby, případné kompenzace se řídí storno podmínkami viz bod 8.2

6.4 Jedná-li se o (služby pod označením LPT,PT) je Klient povinen uhradit Poskytovateli zálohovou fakturu v hodnotě 50 % z celkové hodnoty do 21 dní od vystavení zálohové faktury. Doplatek Klient uhradí na základě 2. zálohové faktury nejpozději do 31.5 roku, kdy se koná objednána služba.

6.5 V případě že, 1. zálohová faktura nebude zaplacena ve splatnosti, přijde na email Klienta upomínka splatnosti. Pokud nebude zálohová faktura zaplacena do 3 dní po obdržení upomínky, Pořadatel má možnost odstoupit od smlouvy a místo nabídnout jinému Klientovi. Pokud nebude 2. zálohová faktura – doplatek zaplacena, Poskytovatel má právo neumožnit využívat služby Poskytovatele. 

Služby budou poskytnuty teprve po uhrazení 100% částky na účet poskytovatele.

Pokud je objednávka zaslána ne více než 7 dní začátkem akce, splatnost je okamžitá.


6.6 Klient je povinen v rámci úhrady zapsat variabilní symbol na  faktuře. Bez uvedeného variabilního symbolu ke zpoždění spárování platby a bere se jako neuhrazená. 

6.7 Klient může svou účast konání, během již probíhající služby SportPlanet Utd. z.s. kdykoliv zrušit, nicméně Poskytovatel nevrací alikvotní část z ceny ani jiné případné náklady. Klient může vypovědět předmětnou smlouvu před začátkem plnění služby, případné kompenzace se řídí storno podmínkami viz bod 8.4

7 . Odstoupení od smlouvy | Překážky na straně Poskytovatele 

7.1 Poskytovatel může v podmínkách konkrétní akce stanovit minimální počet účastníků. Pokud se stanovená kapacita akce nenaplní, má Poskytovatel právo akci kdykoliv zrušit, a to nejpozději po 1 lekci (jedná se u služby SK)
V tomto případě má klient právo na vrácení celé nebo alikvotní částky zpět na účet Klienta.

7.2 Poskytovatel máte také právo zrušit akci, pokud v průběhu akce nelze zajistit plnohodnotnou náhradu personálu nebo lokace akce.
Poskytovatel má možnost akci přesunout na jiný termín, nebo nahradit jinou formou akce.
Pokud jiný termín ani nastavení jiné formy služby není k dispozici, poté Poskytovatel uhradí alikvotní část na účet Klienta do 14 dní od zrušení služby.

7.3 Je-li součástí objednávky také poskytnutí dárku, to znamená, pokud dojde k odstoupení ze stany Klienta, dárek nebude předán anebo bude vrácen Poskytovateli.

7.4 Storno podmínky jsou specifikovány v následujícím bodě.

8. Odstoupení od smlouvy | Překážky na straně Klienta

8.1 Klient může kdykoliv nezaplacenou nebo zaplacenou objednávku zrušit před nebo během zahájením předmětné služby. Poskytovatel je povinen vrátit uhrazenou částku sníženou o storno podmínky bod 8.2 Informaci ohledně odstoupení od smlouvy je Klient povinen zaslat elektronickou formou na formuláři společnosti SportPlanet Utd. z.s. Klient zasílá požadavek na emailovou adresu info@sportcon.cz. Rozhodující pro výpočet stornované částky je čas/datum zaslání na email Poskytovatele.

8.2 Storno podmínky pro služby SK, K, SEM, POR, SL

40 a více dní30 % z celkové kupní ceny předmětné služby
20–39 dní50 % z celkové kupní ceny předmětné služby
5–20 dní80 % z celkové kupní ceny předmětné služby
5 a méně dní100 % z celkové kupní ceny předmětné služby

8.3 V případě úrazu na akci Poskytovatele a dřívějšího ukončení akce, je možnost individuálně domluvit formu úhrady. Úhrada však bude zaslána pouze v případě, pokud Klient o kompenzaci zažádá elektronickou formou na email Poskytovatele info@sportcon.cz a zároveň zodpovědný pracovník (trenér, coach, lektor) za danou akci informuje o úraze Poskytovatele.

V případě kladného posouzení Poskytovatel hradí alikvotní část na účet Klienta do 14 dní od rozhodnutí.

8.4 Storno podmínky pro služby LPT, PT

40 a více dní30 % z celkové kupní ceny předmětné služby (= záloha)
21–39 dní60 % z celkové kupní ceny předmětné služby
20 a méně dní100 % z celkové kupní ceny předmětné služby

8.5 V případě úrazu na akci Poskytovatele a dřívějšího odjezdu než je konec akce, je možnost individuálně domluvit formu úhrady. Úhrada však bude zaslána pouze v případě, pokud Klient o kompenzaci zažádá elektronickou formou na email Poskytovatele info@sportcon.cz a zároveň zodpovědný pracovník (trenér, coach, lektor) za danou akci informuje o úraze Poskytovatele.

V případě kladného posouzení Poskytovatel hradí alikvotní část na účet Klienta do 14 dní od rozhodnutí.

9. Zrušení akce pro Klienta ze strany Poskytovatele
9.1 Poskytovatel může ukončit předmět smlouvy, pokud účastník (Klient) :

 • V případě porušení pravidel u předmětné smlouvy, a to zejména porušení pravidel společnosti SportPlanet Utd. z.s., neplnění pokynů pedagogů, vulgární vyjadřování, šikana, krádež, úmyslné ničení vybavení, různé formy obtěžování.
 • Přechovávání nebo užívání alkoholu nebo jiných návykových látek
 • Zamlčení zdravotního stavu účastníka (nevyplnění závažných zdravotních záznamů)
 • Poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů poskytnutých Klientem.

9.2 Úmyslné ničení vybavení

Pokud účastník úmyslně zničil vybavení nebo vybavení využíval jiným způsobem než bylo pedagogy nebo vnitřním řádem dovoleno, Klient zaplatí náklady na nákup nebo opravu zničeného vybavení. Klient uhradí fakturu zaslanou Poskytovatelem v plné výši do 30 dní od zaslání faktury.

10 Vyšší moc 

10.1 Pokud nastane zrušení akce z důvodu zásahu vyšší moci nemá Poskytovatel vůči účastníkovi žádné povinnosti ani závazky. Klient ztrácí nárok na vracení ceny zaplacené za aktivitu ani nevznikají další případné náklady.

10.2 Vyšší mocí se rozumí živelná pohroma, epidemie, dlouhodobý výpadek elektřiny, válka nebo místní nepokoje, stávka, mobilizace, povodně zasahují jakýmkoliv způsobem do plnění předmětné akce včetně rozhodnutí vlastníka sportovního zařízení, nařízení vlády nebo samosprávných orgánů města, obce či jiných institucí, které mohou být hlavními činiteli omezení nebo zrušení předmětných akcí. 

11. Ochrana údajů a GDPR

Poskytovatel na základě nařízení spravuje osobní údaje Klienta a účastníka GDPR viz zde.
GDPR je součástí VOP.

12. Členství ve sportovním klubu 

12.1 Zakoupením předmětné služby SK se Účastník (klient) automaticky stává členem sportovního klubu společnosti SportPlanet Utd. z.s.

Cena ročního předplatného, resp. členského příspěvku je stanovené na 1000 Kč rok pro školní rok.

Přidružené členství pro při registraci do sportovních kroužků je hrazeno pololetně částkou 500 Kč.

Sportovních kroužků se mohou účastnit pouze registrovaní účastníci, resp. členové klubu.

V případě ukončení členství (uplynutí doby anebo oznámením Klienta) účastník nemá možnost navštěvovat předmětné kroužky.
Členský příspěvek se nevrací.

12.2 Členství v klubu získávají na období 1.7-31.12. daného roku i účastníci, kteří se účastní LPT, PT. Členství na výše uvedené období činí 500 Kč.

Členský příspěvek se nevrací.

Veškeré informace ohledně fungování členství v klubu, resp. práv a povinnosti členů je uvedeno ve stanovách společnosti SportPlanet Utd. z.s.

 • Závěrečné ustanovení

Tyto VOP jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované společností SportPlanet Utd. z.s.  Změna podmínek se může uskutečnit pouze písemně a pouze se souhlasem zainteresovaných stran, tj. Poskytovatel a Klient.

V Praze dne 1.9.2023