Zásady ochrany osobních údajů | GDPR

Ochrana osobní údajů GDPR

v souladu s platným zákonem ČR o zpracování osobní údajů s nařízením EU 2016/679

platné od 25.5.2018

            Zásady se vztahují ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky a služby organizující společností SportPlanet Utd. z.s.(dále jen správce).

Používáním stránek sportcon.cz souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů pro níže uvedené účely.

V případě návštěvy nebo nákupu služeb na stránkách sportcon.cz souhlasíte s uchováváním osobních údajů, které využíváme k provedení vašeho nákupu.

Především můžeme :

 • shromažďovat informace o vašem jménu a příjmení, podrobnostech o službách objednaných na stránkách sportcon.cz.
 • shromažďovat informace o vaší fakturační nebo korespondenční adrese
 • shromažďovat datum narození, rodné číslo, emailovou adresu a telefonní kontakt
 • shromažďovat specifická data ohledně nákupu například datum a čas vyhotovení objednávky, datumu platby, datumu zaslání upomínky.
 • shromažďovat údaje o účastnících našich akcí jako datum narození, rodné číslo, údaje o zdravotním stavu, dovednostech účastníka, velikost oblečení, specifika stravování
 • shromažďovat informace prostřednictvím vašich úkonů na webových stránkách www.sportcon.cz jako jsou frekvence a čas zalogování, zadávání registračních údajů včetně IP adresy.
 • shromažďovat všechny dostupné fotografické, filmové nebo zvukové záznamy a neomezeně, kde jsou účastníci akce a všechny záznamy neomezeně využívat pro marketingové účely společnosti.

Všechny tyto údaje můžeme evidovat, pokud :

 • jste uskutečnil(a) nákup na našich webových stránkách
 • jste se zúčastnil(a) některé naší akce (služby)
 • jste se zúčastnil(a) soutěže
 • jste se zúčastnil(a) jakéhokoliv marketingového průzkumu
 • jste si zjišťoval(a) informace na našich webových stránkách www.sportcon.cz
 • jste se dotazoval(a) telefonickou nebo elektronickou komunikací

Cookies

Soubory cookie se podle příslušných právních předpisů rozumí malé textové soubory, které uživatelem navštívené internetové stránky odesílají do jeho koncového zařízení (obvykle do prohlížeče), kde jsou ukládány a následně odesílány zpět na příslušné internetové stránky, když je daný uživatel následně navštíví znovu. Při prohlížení webových stránek mohou být do koncového zařízení uživatele odeslány soubory cookie i jinými webovými servery či stránkami (tzv. cookies třetích osob), které obsahují některé z prvků (např. obrázky, mapy, zvukový záznam, konkrétní odkazy na stránky na jiných doménách) zobrazených na internetové stránce, kterou si uživatel v daném okamžiku prohlíží.

Informace, které jsou konkrétně používány pro následující účely :

 • objednání služby u společnosti Sport Planet z.s. prostřednictví webových stránek
 • pro marketingové účely (zasílána newsletterů, propagační akce atp.)
 • pro interní evidenci
 • pro poskytování zákaznického servisu
 • pro analýzu nákupního chování

Sdílení informací

Společnosti Sport Planet z.s. sdílí vaše osobní údaje ve výjimečných případech s třetími stranami a to především :

 • Pro aktualizaci a funkčnost webových stránek společnosti
 • Pro poskytování zákaznických služeb
 • Analýzu dat
 • Zasílání zákaznických sdělením jménem společnosti
 • Organizace událostí a soutěží

V případě, že nesouhlasíte s přístupem třetích stran k vašim údajům, nevytvářejte objednávku na naše služby, nesurfujte na našich stránkách, neposílejte osobní data ani dotazy.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje :

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte :

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.sportcon.cz

Platnost dokumentu

1.9.2023