Stanovy společnosti

Stanovy SportPlanet Utd. z.s.

Název spolku : SportPlanet Utd. z.s.

Se sídlem : Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1

Čl. 1 : Základní ustanovení

Účelem spolku je zajišťovat organizaci sportovních, vzdělávacích, společenských aktivit pro jednotlivce, skupin dětí, mládeže a dalších věkových kategorií, včetně rozšiřování sportovního zázemí.

Čl.2 : Hlavní činnost spolku

Hlavní činností spolku je :

veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a podpoře sportu a zapojení především dětí a mládeže v České republice. Spolek zejména vytváří podmínky pro činnost členů, hají a prosazuje jejich zájmy související s rozvojem sportovní, zájmové a výkonnostní činnosti. Hlavní činnost obsahuje primárně tyto činnosti :

2.1 Provozovaní sportovních akcí pro své členy a širokou veřejnost.

2.2 Organizování sportovních tréninků v širokém spektru sportů a jiných aktivit, především sportovních kroužků nebo letních táborů pro děti a mládež.

2.3 Budování nebo zabezpečování provozu sportovišť nebo jiných zařízení sloužících pro sportovní aktivity svých členů nebo široké veřejnosti.

2.4 Organizování a účast členů spolku na různých sportovních soutěžích, organizovaných spolkem anebo národními organizacemi.

2.5 Zabezpečení zájmů členů spolku tak, aby práva nebyla limitovány nebo porušovány,  spolupracovat s orgány statní správy nebo sportovními organizacemi.

2.6 Vydávání letáků, publikaci a dalších materiálů pro informování členů nebo veřejnosti o sportovních možnostech spolku.

2.7 Zajištění sportovních tréninku pro pedagogický, trenérský tým spolku, včetně organizace a vydávání licencí.

2.8 Pořádání vzdělávacích odborných seminářů a školení ve sportu nebo aktivit souvisejícím se sportem.

Spolek může k podpoře výše uvedených hlavních činností provozovat vedlejší činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Vedlejší činností se rozumí organizace letních táborů nebo příměstských kempů. Vedlejší činnost je součást podpory hlavních aktivit spolku.

Čl.3 :  Předseda | Jednočlenný statutární orgán

3.1. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.

3.2 Předseda spolku jedná za spolek ve všech záležitostech.

3.3 Předseda spolku může pověřit člena Předsednictva nebo jinou osobu pouze na základě plné moci.

3.4 Funkční období pro předsedy je desetileté.

Předseda spolku je oprávněn činit všechna rozhodnutí, která nepřináležejí na základě stanov do působnosti Předsednictva.

Předseda spolku je jednočlenným statutárním orgánem spolku.

3.5 Odstoupení předsedy spolku může být ukončeno těmito způsoby :

3.5.1 Odstoupením předsedy, funkční období zanikne do 2 měsíců, kdy byla  předáno písemné prohlášení ostatním členům Předsednictva.

K platnosti usnesení je potřeba souhlasu 100 % přítomných hlasů.

3.5.2 Uplynutím funkčního (volebního) 10letého období.

3.5.3 Úmrtím

Předseda spolku zároveň řídí činnosti spolku, je zároveň předsedou Předsednictva.

3.6 Předseda spolku bez předchozího písemného souhlasu Předsednictva   není oprávněn :

  • Přijmout nebo poskytnout úvěr.
  • Vyplácet si ze zdrojů spolku jakékoliv finanční plnění i v případě, že bylo dodáno ze strany předsedy spolku nebo spřízněné osoby, pokud nebylo sjednáno smlouvou na jiný předmět činnosti předsedy.
  • Vyčlenit majetek spolku do svěřeneckého fondu.
  • Vystavit směnku.

Čl.4 :  Předsednictvo spolku

4.1 Výkonným orgánem spolku je Předsednictvo

4.2 Předsednictvo má min. 3 členy, členem spolku se stávají zakládající členové spolku včetně předsedy spolku.

4.3 Funkční období členů rady spolku je tříleté.

4.4 V případě, že na pozice člena Předsednictva nebudou žádní noví kandidáti po skončení 3letého mandátu, funkční období se automaticky prodlužuje o další 3 roky.

4.5 Členem Předsednictva se automaticky stávají zakládající členové spolku. Zakládající člen spolku může tuto pozici odmítnout písemnou žádostí na výbor spolku. Zakládající členové mají k hlasování 2 hlasy.

4.6 Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud se jej účastní 2/3 členů Předsednictva.

Předsednictvo rozhoduje ve sboru. Každý člen Předsednictva má jeden hlas, zakládající členové 2 hlasy. K platnosti usnesení je potřeba souhlasu 2/3 hlasů.

4.7 Do kompetencí Předsednictva patří :

4.7.1 Volit a odvolávat předsedu polku

4.7.2 Schvalovat účetní uzávěrku

4.7.3 Rozhodovat o výše členských příspěvcích

4.7.4 Rozhodovat o změně právní formy

4.7.5 Určení hlavního zaměření spolku

Pokud není schůze Představenstva usnášeníschopné, předseda spolku navrhne jiné datum a to tak, aby se konala nejpozději do 30 dní od zaslání nové pozvánky Předsednictvu spolku.

4.8 Předsednictvo má jednu z možností hlasování formou per rollam      (distanční formou hlasování).

V případě volby per rollam budou doručeno hlasování elektronickou formou a na emailovou adresu předsedy.

Usnesení bude formulováno tak, aby byla možnost odpovědět :

  • Souhlasím s návrhem nebo
  • Nesouhlasím s návrhem
  • Zdržuji se hlasování

Pokud odpověď nepřijde o člena Předsednictva v požadovaném termínu, bude odpověď klasifikována variantou nesouhlasím s návrhem.

Z každého jednání Předsednictva bude vypracování zápis, který bude obsahovat mimo jiné :

Datum, forma nebo případně adresa konání schůze

Výsledky hlasování

Přijatá usnesení

Součástí zápisu bude prezenční listina v případě fyzického setkání Předsednictva.

4.9 Odstoupení člena Předsednictva může být ukončeno těmito způsoby :

4.9.1 Odstoupením předsedy, funkční období zanikne do 1 měsíce, kdy bylo předáno písemné prohlášení ostatním členům Předsednictva.

4.9.2 Odvoláním předsedy spolku, 2/3 přítomných členů Předsednictva

4.9.3 Uplynutím funkčního (volebního) období

4.9.4 Úmrtím

ČL 5: Členství

5.1 Zakládajícím členem spolku se stává Iveta Suchánková.

Zakládající členové se stávají členy spolku a zároveň členy Představenstva.

Zákládající člen se může vzdát své pozice v Předsednictvu na základě písemné žádosti.

Členem spolku se může stát zletilá i nezletilá fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice.

5.2 Členství ve spolku vzniká :

5.2.1    Při založení spolku dnem vzniku spolku zápisem do veřejného do spolkového rejstříku.

5.2.2   Přijetím člena na základě písemné nebo elektronické přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

Doklad o členství je vydán, pokud člen si o tuto možnost vyžádá.

Členství je založeno na principu dobrovolnosti.

5.3 Zánik členství

5.3.1 Vystoupením na základě písemné žádosti zaslané na Předsednictvo spolku.

5.3.2 Vyloučením

Vyloučení se navrhuje v případě, že člen spolku porušuje pravidla ve stanovy společnosti, všeobecné obchodní podmínky nebo jiné zákony.  Předchozí výzva k nápravě se nevyžaduje.

5.3.3 Byl pravomocně odsouzen.

5.3.4.Smrtí člena

5.3.5 Zánikem v případě právnické osoby

5.3.6. Neuhrazení členského příspěvku

5.4 Právo a povinnosti členů spolku

5.4.1 Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.

5.4.2 Žádat informace od orgánů Spolku

5.4.3 Účastnit se činnosti spolku

5.5 Povinnosti členů spolku

5.5.1. Zaplatit (řádně a včas) členský příspěvek

5.5.2 Propagovat činnost spolku

5.5.3 Respektovat pravidla spolku v rámci Stanov, VOP

ČL6 : Hospodaření spolku

6.1 Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z :

6.1.1 Členských příspěvků

6.1.2 Sponzorských darů právnických a fyzických osob

6.1.3 Příspěvků a dotací státní správy, samosprávy, fondů EU

6.1.4 Příjmů ze své činnosti hlavní a vedlejší činnosti

6.1.5 Výnosy svého majetku.

ČL 7 : Zánik spolku

7.1 Zrušení a likvidace spolku

7.1.1 Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku

7.1.2 Zrušení, likvidace a zánik spolu se řídí ustanovením dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

8.Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1.8.2023, schválené na členské schůzi   Předsednictva spolku.

8.2. Písemné vyhotovení těchto stanov je uloženo v sídle spolku.

8.3. Stanovy mohou být upravovány pouze se souhlasem

Předsednictva.

V Praze dne 1.8.2023